OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KONKURSÓW VEGASMASTER

ŻADEN ZAKUP ANI PŁATNOŚĆ NIE SĄ WYMAGANE, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE I WYGRAĆ NAGRODĘ.

Komputery VegasMaster to oficjalne urządzenia pomiarowe tego konkursu.

Konkurs nie obowiązuje na terytorium zakazanych jurysdykcji oraz następujących państw: Kuba, Iran, Irak, Libia, Izrael, Indie, Pakistan, Somalia, Mjanma/Birma, Korea Północna, Sudan, Syria, Chiny, Turcja, Korea Południowa. Uczestnictwo w konkursie wymaga ukończenia 18 lat lub przekroczenia granicy pełnoletności wymaganej przez kraj rezydencji w momencie dokonania zgłoszenia. Zakazane jurysdykcje są wyłączone z udziału w konkursie. Uczestnicy są zobowiązani do zaakceptowania i przestrzegania niniejszych, oficjalnych zasad konkursu (dalej jako „oficjalne zasady”), żeby móc zostać zakwalifikowani jako zwycięzcy a decyzje VegasMaster są ostateczne i wiążące. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu promocji.

PODAWANIE ADRESÓW EMAIL W CELU REJESTRACJI: VegasMaster wymaga od uczestników zarejestrowania się na stronie. Dokonując rejestracji, uczestnicy wyrażają zgodę na dołączenie do listy mailingowej VegasMaster. Można z tego zrezygnować klikając odpowiedni link rezygnacji z subskrypcji w wiadomości potwierdzającej lub już po otrzymaniu newslettera.

WARUNKI UCZESTNICTWA: W okresie trwania konkursu, uczestnicy uprawnieni do udziału w konkursie wezmą w nim udział, spełniając warunki określone na stronie internetowej konkursu.

Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz. Zgłoszenia napływające po terminie konkursu, niezgodne z jego zasadami, niekompletne lub nieuczciwe nie będą akceptowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudane zgłoszenia, a dowód wysłania zgłoszenia nie będzie traktowany jako potwierdzenie jego dokonania. Zgłoszenia nie mogą być nadsyłane przez instytucje ani osoby trzecie niebędące ich autorami. VegasMaster zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub dyskwalifikacji każdego zgłoszenia, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie jest ono zgodne z zasadami konkursu lub narusza je.

Każdy uczestnik konkursu musi znajdować się na nadesłanym przez siebie zdjęciu. Organizator może wymagać od uczestników przedstawienia dowodów potwierdzających autorstwo nadesłanego zdjęcia, takich jak dokument tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy itp. Niespełnienie tych wymagań może skutkować dyskwalifikacją.

WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY: Zwycięzcy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie sprawozdania podatkowe i opłaty oraz wynikające z nich konsekwencje, w całości lub w części i żadne zastąpienie zwycięzcy lub wypłata ekwiwalentu pieniężnego nagrody nie jest dopuszczalna. Żadne z przedstawionych tutaj dat nie podlegają zmianie przez VegasMaster. VegasMaster nie ponosi odpowiedzialności za żadne wydarzenia wynikające z otrzymania nagrody przez zwycięzcę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie powyższych warunków i zasad uczestnictwa. W zakresie dopuszczalnym przez stosowne regulacje prawne, zwycięzca pozwala VegasMaster na użycie swojego imienia, inicjału nazwiska, wieku oraz kraju zamieszkania w związku z konkursem (w tym bez ograniczeń do celów reklamowych, promocyjnych i/lub wizerunkowych) w zakresie ogólnoświatowym, we wszystkich formach mediów znanych obecnie i powstałych w przyszłości, wedle uznania VegasMaster, bez ograniczenia czasowego (lub tak długo, jak pozwalają na to stosowne regulacje prawne), bez przyszłej rekompensaty chyba, że prawo tego zabrania. Dane osobiste zostają podane wyłącznie VegasMaster i żadnej innej stronie. Podane w konkursie dane osobiste zostaną wykorzystane zgodnie z polityką prywatności, przedstawioną na stronie internetowej: https://www.vegasmaster.com/pl/polityka-prywatnosci-na-www-vegasmaster-com/.

Warunki Konkursu – Sondy Internetowe i Quizy

Ten konkurs jest rozgrywany w przedziale czasowym zaprezentowanym na oficjalnej stronie konkursu, wedle Warunków Ogólnych konkursów organizowanych przez VegasMaster. Poprzez uczestnictwo w konkursie, każdy uczestnik potwierdza, że przeczytał i zgadza się być objęty tymi warunkami.

CZAS TRWANIA: Czas trwania konkursu jest wyrażony w czasie dla Europy Centralnej (CET) na stronie odpowiedniej dla każdego konkursu. Wszystkie zgłoszenia muszą być otrzymane przed godziną 23:59 czasu CET daty końcowej czasu trwania konkursu.

UCZESTNICTWO: Na każdego uczestnika przypada jeden głos/jedno wejście. Niedozwolone jest głosowanie/udzielanie odpowiedzi przez więcej niż jedną osobę z jednego komputera. Uczestnicy muszą głosować lub odpowiadać na pytania za pośrednictwem strony konkursowej i podać wszystkie wymagane informacje, w tym imię i adres email, by móc wygrać. By dowiedzieć się więcej o uprawnieniach uczestników, proszę przeczytać Ogólne Zasady i Warunki Konkursu.

SZANSE: Szanse na wygraną zależeć będą od całkowitej ilości otrzymanych głosów/wejść.

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY: Zwycięzcy zostaną losowo wybrani ze wszystkich nadesłanych głosów po zakończeniu głosowania/quizu. VegasMaster przeprowadzi losowanie w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia głosowania. Ilość wybieranych zwycięzców jest podawana na odpowiedniej dla danego konkursu stronie. Wygrani zostaną powiadomieni poprzez adres email podany przy wpisie do konkursu. Po szczegóły powiadamiania zwycięzców proszę odwołać się do Ogólnych Zasad i Warunków konkursów. Imiona zwycięzców zostaną ogłoszone na portalu VegasMaster w krótkim terminie po zakończeniu konkursu.

NAGRODY: Informacje o nagrodach proszę sprawdzić na odpowiedniej stronie konkursu. Nagrody są niewymienialne i muszą być zaakceptowane wedle przyznania. Nie są przewidziane odpowiedniki pieniężne czy inne substytuty. Po dalsze informacje o nagrodach proszę odwołać się do Ogólnych Zasad i Warunków konkursów.

PRAWO ODWOŁANIA: VegasMaster rezerwuje sobie prawo odwołania, modyfikacji lub zawieszenia konkursu, jeśli jego część lub całość okażą się być niepraktyczne, wadliwe, nieskuteczne, niezgodne z prawem a także w wypadku problemów technicznych, z zarządzaniem, błędów, lub innych problemów, które wpłyną na przebieg konkursu. Jeśli konkurs musi zostać anulowany przed upływem daty końcowej, powiadomienie zostanie ogłoszone na odpowiedniej stronie konkursu.

Konkurs zdjęciowy - Warunki konkursu

Tutaj znajdziesz szczegóły warunków konkursu zdjęciowego ogłoszonego i prowadzonego przez VegasMaster:

CZAS TRWANIA KONKURSU: Czas trwania konkursu wyrażony jest w czasie środkowoeuropejskim (CET) na stronie konkursu. Wszystkie zgłoszenia muszą być otrzymane do 23:59 CET końcowej daty konkursu.

ZGŁOSZENIA: Każdy zgłaszający może przedłożyć tyle zgłoszeń, ile sobie życzy. Żaden zakup nie jest wymagany, by wygrać konkurs zdjęciowy VegasMaster.

JAK SIĘ ZGŁASZAĆ: Zgłaszający muszą załadować swoje zdjęcia na stronę konkursową i podać poprawnie wszystkie wymagane informacje, w tym swoje pełne imię i nazwisko, email i wynik, by mieć szansę na wygraną.

Zdjęcia muszą być zrobione z demo gry dostępnej na stronie VegasMaster. Zdjęcia z urządzeń mobilnych również są akceptowane w konkursie.

UPRAWNIENIA: Wszystkie zdjęcia, które zostaną zgłoszone, muszą być oryginalne i wykonane przez zgłaszającego. Jeśli zgłosiłeś zdjęcie, które wykonał kto inny, MUSISZ uzyskać od niego zgodę na użycie zdjęcia w konkursie. Zdjęcie nie mogą zawierać niczego obscenicznego, sprośnego, pornograficznego, obraźliwego, lub w inny sposób nieodpowiedniego, co zostanie osądzone przez Sponsora w nieskrępowanej decyzji.

Zgłoszenie nie może zawierać żadnej komercyjnej zawartości lub logo, poza tymi zapewnionymi przez Sponsora. Użycie Photoshopa lub innych narzędzi edytujących jest wzbronione.

SZANSE: Szanse wygrania zależą od umiejętności grania w grę i szczęścia uczestnika. Zgłaszający mogą zgłosić zdjęcia wielokrotnie.

NAGRODY: Informacje o nagrodach znajdują się na odpowiedniej stronie konkursu. Nagrody są nieprzekazywalne i muszą zostać zaakceptowane w formie w jakiej są przyznawane.

WYBÓR WYGRANEGO: Wygrany jest wybierany wedle najwyższego, osiągniętego wyniku. Jury analizuje wszystkie prawidłowe zgłoszenia i wybiera zwycięzcę w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu konkursu. Ilość wygranych jest określona na stronie konkursu. Wygrani zostaną powiadomieni poprzez adres email, który podali zgłaszając się do konkursu. Imiona wygranych zostaną ogłoszone przez VegasMaster po zakończeniu konkursu.

Każdy zgłaszający daje VegasMaster Limited światową, niezwracalną, ciągłą licencję, która pozwala VegasMaster Limited na pokazywanie wszystkich zgłoszonych zdjęć w dowolnej publikacji, na dowolnej stronie i w dowolnym materiale promocyjnym, związanym z tym konkursem.

Proszę przeczytać Generalne Zasady Konkursu (powyżej), by dowiedzieć się więcej o zasadach obowiązujących we wszystkich konkursach organizowanych przez VegasMaster.

Konkurs na krótką opowieść – Warunki Konkursu

Tutaj znajdziesz szczegółowe Warunki Konkursu na krótką opowieść organizowanego przez VegasMaster:

CZAS TRWANIA KONKURSU: Czas trwania konkursu na krótką opowieść został wyrażony w Czasie Środkowoeuropejskim (CET) na stronie konkursu. Wszystkie zgłoszenia muszą być otrzymane przed 11:59 PM CET dnia końca konkursu.

ZGŁOSZENIA: Jedno zgłoszenie na osobę. Masowe zgłoszenia i zgłaszanie kogoś będzie anulowane. Nie jest wymagany żaden zakup, by wziąć udział i wygrać konkurs VegasMaster na krótką opowieść.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ: Zgłaszający opublikują swe krótkie opowiadanie na stronie konkursu. Opowieść musi być dłuższa niż 300, ale nie dłuższa niż 500 słów. Opowiadania przekraczające 500 słów będą wciąż uwzględniane, ale przeczytamy tylko pierwsze 500 słów.

Zgłaszający się muszą podać wszystkie wymagane dane poprawnie – w tym pełne imię i nazwisko, adres i adres email, by móc wygrać.

WARUNKI: Wszystkie zgłoszone opowieści muszą być oryginalne i nigdzie wcześniej niepublikowane. Zgoda na opublikowanie jest KONIECZNOŚCIĄ w wypadku zgłoszenia opowiadania, napisanego przez kogoś innego.

Zgłoszenie nie może zawierać treści obscenicznych, poniżających, erotycznych czy w inny sposób nieodpowiedni, co ustalone jest przez Sponsora.

Zgłoszenie nie może zawierać materiałów promocyjnych i reklamowych, poza tymi zapewnionymi przez Sponsora.

SZANSE: Wygrana zależy tylko i wyłącznie od umiejętności pisarskich zgłaszanego.

NAGRODY: Po informacje o nagrodach proszę wejść na odpowiednią stronę konkursu. Nagrody są nieprzekazywalne i muszą być zaakceptowane w formie przyznania.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW: Wszystkie prawidłowe zgłoszenia otrzymane przed datą upływu końca konkursu zostaną ocenione przez sędziów, którzy wybiorą najlepsze opowieści na podstawie kreatywności, ciekawości i oryginalności. Wygrany zostanie wybrany w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

Ilość wygranych jest określona na stronie konkursu. Wygrani zostaną powiadomieni poprzez adres email, który podali zgłaszając się do konkursu VegasMaster po zakończeniu konkursu.

PRAWA AUTORSKIE: Zgłaszający się zachowają prawa autorskie do swych krótkich opowieści. Mimo wszystko zgłaszając się do konkursu, wszyscy uczestnicy zgadzają się by VegasMaster miał światową, niezmienialną, ciągłą licencję zezwalającą na edycję, publikację i użytkowanie każdego zgłoszenia na wszystkich platformach medialnych. VegasMaster nie jest zobligowany do opublikowania krótkiej opowieści. Publikacja krótkiego opowiadania nie oznacza, że właściciel wygrał.

Proszę skonsultować się z Głównymi Zasadami Konkursów (powyżej), by dowiedzieć się więcej o zasadach, które obowiązują wszystkich uczestników konkursu VegasMaster.

Loteria – Warunki Ogólne

CZAS TRWANIA:  Czas trwania loterii wyrażony jest w czasie środkowoeuropejskim (CET) na stronie loterii. Wszystkie zgłoszenia muszą być otrzymane do 23:59 CET daty końcowej trwania loterii.

JAK ZGŁOSIĆ UCZESTNICTWO: Podczas trwania loterii, zapisani zostaną wszyscy ci, którzy dokonali poprawnego zapisu opisanego na stronie loterii. Każdy uczestnik może zapisać się tylko raz, ale może on/ona zgromadzić więcej zgłoszeń, tak jak opisano to na stronie konkursu. Żaden zakup nie jest wymagany, by zapisać się czy zwyciężyć w loterii VegasMaster.

ZASADY ZAPISU:  Uczestnicy muszą zgłosić poprawnie wszystkie wymagane informacje – pełne imię i nazwisko oraz aktualny adres email – by móc wygrać. Wszystkie próby zgłoszenia się więcej niż raz z różnych adresów email lub w jakikolwiek inny sposób skutkować będą dyskwalifikacją. Zgłoszenia otrzymane od jednej osoby powyżej ustalonego limitu będą nieważne.

Zgłoszenia nie będą uznawane do jakichkolwiek kolejnych konkursów czy loterii. VegasMaster nie jest odpowiedzialny za zgłoszenia, których nie otrzymał z dowolnego powodu.

NAGRODY/SZANSE:  Nagroda – lub nagrody – są podane na stronie loterii. Szanse zostania wybranym na zwycięzcę są zależne od ilości ważnych zgłoszeń otrzymanych w czasie trwania loterii.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW:  Ilość zwycięzców jest wyszczególniona na stronie loterii. Jedno losowanie z puli wszystkich zgłoszeń otrzymanych w czasie trwania loterii zostanie dokonane na koniec loterii. Zwycięzcy zostaną losowo wybranie ze wszystkich ważnych zgłoszeń otrzymanych podczas czasu trwania loterii za pomocą niezależnego narzędzia losującego (zapewnionego przez random.org). Imiona zwycięzców zostaną podane na stronie VegasMaster po zakończeniu loterii.

Konkurs na podpis do zdjęcia – Regulamin konkursu

Tu znajdziesz szczegółowe warunki Konkursu na podpis do zdjęcia organizowanego przez VegasMaster:

CZAS TRWANIA: Okres trwania Konkursu na podpis do zdjęcia jest podany na stronie konkursu i odnosi się do Czasu środkowoeuropejskiego (CET). Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przesłane do VegasMaster do 23:59 CET w ostatnim dniu trwania konkursu.

ZGŁOSZENIA: Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Ani udział ani wygrana w Konkursie na podpis do zdjęcia organizowanym przez VegasMaster nie wymaga dokonania żadnego zakupu.

-       Zgłoszenie nie może być agresywne ani uwłaczające jakiejkolwiek grupie etnicznej, płciowej, rasowej, wyznaniowej lub wiekowej; nie może też mieć charakteru jednoznacznie ani niejednoznacznie seksualnego, bluźnierczego ani pornograficznego.

-       Zgłoszenie nie może zawierać treści obscenicznych ani obraźliwych, ani też wyrażać poparcia dla jakiejkolwiek formy nienawiści lub grupy nienawiści.

-       Zgłoszenie powinno być oryginalne i nie może zawierać własności intelektualnej stron trzecich, materiału objętego prawem autorskim lub znaków firmowych stron trzecich bez ich zgody.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE: Uczestnicy przesyłają swoje propozycje na podpis do zdjęcia za pośrednictwem strony konkursu i dostarczają wszystkie wymagane i prawidłowe informacje, w tym dane osobowe, takie jak: pełne imię i nazwisko oraz adres mailowy, aby kwalifikować się do wygranej.

NAGRODY/SZANSE NA WYGRANĄ: Nagrody są nieprzenaszalne i muszą zostać przyjęte w takiej formie, w jakiej zostały przyznane. Aby uzyskać informację o nagrodach, proszę przejść do odpowiedniej zakładki na stronie konkursu. Każdy uczestnik może wygrać w tym konkursie maksymalnie jedną nagrodę. Szanse na wygraną zależą od pomysłowości uczestnika. Najlepsze podpisy do zdjęcia zostaną wybrany przez jury.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW: Wybranymi zwycięzcami zostaną osoby, które nadeślą najlepsze podpisy do zdjęcia. Jury przeanalizuje wszystkie poprawne zgłoszenia i wybierze zwycięzców w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. Liczba zwycięzców została określona na stronie konkursu. Zwycięzcy otrzymają wiadomość na adres mailowy podany w zgłoszeniu konkursowym. Nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie VegasMaster po zakończeniu konkursu.

Każdy uczestnik konkursu udziela VegasMaster Limited nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej i wiecznej licencji, która upoważnia VegasMaster Limited do zamieszczania dowolnego i wszystkich podpisów w dowolnych swoich publikacjach, stronach internetowych i/lub w dowolnych materiałach promocyjnych związanych z tym konkursem.

Proszę przeczytać Ogólne Warunki Konkursu (powyżej), aby uzyskać więcej informacji o zasadach obowiązujących we wszystkich konkursach organizowanych przez VegasMaster.

Treści na Facebooku:

Kwalifikowalność:

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli 18 lat lub osiągnęli wiek pełnoletniości zgodnie z prawem obowiązującym w ich miejscu zamieszkania w czasie brania udziału w konkursie. Wygranie nagrody jest zależne od spełnienia wszystkich wytycznych, ograniczeń i wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i zobowiązują się do przestrzegania niniejszych oficjalnych zasad („Oficjalne Zasady”) w celu potwierdzenia ich prawa do tytułu zwycięzcy, zaś decyzje podejmowane w tej i innych kwestiach przez VegasMaster są ostateczne i wiążące. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia promocji.

Jak wziąć udział w konkursie? 

Aby dołączyć:

(1) Zaloguj się na swoje konto na Facebooku („Konto”) lub, jeśli nie posiadasz jeszcze takiego konta, załóż profil na Facebook.com i następnie zaloguj się na swoje konto.

(2) Polub, udostępnij i skomentuj posty związane z konkursem zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na stronie konkursu.

Dołączając do sieci Facebook, oświadczasz, że zapoznałeś się i akceptujesz Regulamin oraz Politykę Prywatności serwisu Facebook. Założenie i posiadanie profilu w serwisie Facebook.com jest bezpłatne. Normalne opłaty za dostęp i korzystanie z sieci internetowej nakładane na ciebie przez twojego dostawcę usług internetowych będą dotyczyły także tweetów. Jeśli zdecydujesz się otrzymywać informacje o postach VegasMaster na Facebooku za pośrednictwem twojego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu (co jest możliwe wyłącznie w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowych), naliczane mogą być standardowe opłaty za wiadomości tekstowe, przesył danych i inne opłaty naliczane przez twojego operatora sieci komórkowej za każdą wysłaną lub otrzymaną przez twoje urządzenie wiadomość tekstową, zgodnie z warunkami i zasadami umowy o dostawie usług zawartej między tobą a twoim operatorem. Oświadczasz, że rozumiesz, że jeśli bierzesz udział w tym Konkursie korzystając z telefonu komórkowego lub wiadomości tekstowych, i jeśli zostaniesz zwycięzcą, VegasMaster może skontaktować się z tobą za pośrednictwem telefonu komórkowego lub wiadomości tekstowej, co będzie podlegało opłatom zgodnie z tabelą opłat twojego operatora sieci komórkowej. Odpowiedzialność za powiadomienie VegasMaster poprzez email o zmianach w ustawieniach twojego konta spoczywa wyłącznie na tobie. Każdy uczestnik może tylko raz (1) wziąć udział w konkursie w trakcie Promocji niezależnie od liczby posiadanych adresów email lub profili na Facebooku (o ile nie zaznaczono inaczej na stronie konkursu lub poście konkursowym na Facebooku). Zwycięzca zostanie wybrany przez VegasMaster. Komputery VegasMaster są oficjalnym urządzeniem wyznaczającym czas w przypadku tego konkursu.

Wskazówki dot. zgłoszenia:

Każde przystąpienie do konkursu musi być zgodne ze Wskazówkami dot. zgłoszenia podanymi poniżej. Jeśli VegasMaster stwierdzi, wedle własnego uznania, że dane zgłoszenie do konkursu narusza Oficjalne Zasady lub Wskazówki dot. zgłoszenia, zgłoszenie to zostanie zdyskwalifikowane i nie będzie uprawnione do wygrania nagrody.

  • Zgłoszenie musi mieć formę tekstową lub obrazkową jako komentarz na stronie VegasMaster na Facebooku.

Ograniczenia treści:

Zgłoszenie NIE MOŻE, wedle wyłącznego uznania VegasMaster:

  • Zawierać materiałów, które naruszają prawa innych osób, które obejmują, lecz nie ograniczają się do prywatności, publikowania i praw własności intelektualnej (w tym bez ograniczeń: znaki towarowe i naruszenie praw autorskich);
  • Obrażać VegasMaster lub jakąkolwiek inną osobę lub stronę związaną z promocją lub administrowaniem tym Konkursem;
  • Zawierać nazwy firm, nazwy produktów, nazwy marek i znaki towarowe inne niż te, które VegasMaster może wybierać zgodnie z posiadaną licencją, a których uczestnik może używać w sposób ograniczony wyłącznie na potrzeby zgłoszenia się do rzeczonego Konkursu;
  • Zawierać treści, które są niewłaściwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, są mową nienawiści, są niedozwolone prawem, oszczercze, pomawiające lub szkalujące;
  • Zawierać treści promujące bigoterię, rasizm, nienawiść lub nawołujące do przemocy wobec jakiejkolwiek grupy lub jednostki lub promujące dyskryminację na tle rasowym, płciowym, wyznaniowym, narodowościowym, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;
  • Zawierać materiałów niezgodnych z prawem, naruszających lub sprzecznych z prawem lub przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym zgłoszenie zostało utworzone; oraz
  • Zawierać języka, z którym VegasMaster nie chce być kojarzone.