Leest u deze gebruiksvoorwaarden alstublieft zorgvuldig door alvorens u begint deze site te gebruiken. Door onze website te gebruiken stemt u in en gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, bezoekt u onze website dan niet.

Betrouwbaarheid informatie Posts  & Disclaimer

De inhoud van onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie doeleinden en pretendeert niet juridisch inhoudelijk juist te zijn of als zodanig voor andersoortig professioneel advies te kunnen worden ingeroepen.

Informatie over ons

VegasMaster.com is een site beheerd door Adventure Internet Services LTD. ("wij"); onze maatschappelijke zetel is Anapavseos 1, 2e verdieping, 3096 Limassol, Cyprus.

Toegang tot onze site

De toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, wij behouden ons het recht voor tot intrekking of wijziging van de service die wij bieden op onze site, zonder mededeling vooraf (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en al de daarop gepubliceerde inhoud. Deze werken zijn beschermd door copyright wetten en verdragen wereldwijd. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Papieren of digitale kopieën van inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload mogen niet op enigerlei wijze aangepast of veranderd worden. Het is niet toegestaan illustraties, foto's, video- of audio materiaal en grafische inhoud te gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde inzenders) als auteurs van de inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze nadrukkelijke toestemming of die van onze licentie verstrekkers.

Het recht om onze website te gebruiken vervalt onmiddellijk indien u, welke inhoud van onze site dan ook afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Op onze aanwijzingen moet u alle kopieën die u heeft gemaakt aan ons retourneren of vernietigen.

Onze site verandert regelmatig

Wij streven ernaar om onze site regelmatig bij te werken waardoor op elk moment de inhoud kan veranderen. Indien de noodzaak zich voordoet, kunnen we de toegang tot onze site opschorten, of voor onbepaalde tijd blokkeren. Op een bepaald moment kan het zijn dat er sprake is van (enige) gedateerde inhoud, welke inhoud dan ook; wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

De weergegeven inhoud op onze site wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen omtrent de nauwkeurigheid hiervan.

Informatie over u en uw bezoek

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacy beleid. Door het gebruik van onze website, stemt u in met de verwerking hiervan en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Virussen, hacking en andere strafbare feiten

Het is niet toegestaan onze website schade te berokkenen door bewuste aanvallen met virussen, trojans, wormen, logic bombs of welk ander materiaal dan ook dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Het is verboden om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is aan onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze website, of ten gevolge van het downloaden van enig materiaal hierop geplaatst of hier aan gekoppeld.

Links op onze site

Daar waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen van derden, zijn deze koppelingen uitsluitend bedoeld voor uw eigen informatie. Wij hebben geen controle op de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan. Bij de toegang tot een andere site via onze website adviseren wij u de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid te bestuderen en te controleren op naleving hiervan ter waarborging en ter bepaling van hoe met uw gegevens wordt om gegaan.

Wijzigingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door aanpassing van deze pagina. U wordt geacht deze pagina dan ook van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen aangezien deze bindend zijn voor u. Een aantal van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen elders gepubliceerd op onze site.

Uw belangen

Als u vragen heeft over materiaal dat op onze site wordt weergegeven, neem dan contact met ons op via info@vegasmaster.com.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.