Kasinoer har været kendt i århundreder. De fleste befandt sig i Europa, og blev de sat i system af pengemænd og anden overklasse omkring midten af 1600-tallet. Over hele Europa mødtes eliten og væddede på kortene i bl.a. spillet faro.

Ridotto. Verdens første kasino

Det menes, at det første kasino til nogensinde at slå sine døre op, var i Venedig i 1638. Det gik under betegnelsen ”spillehus”, og navnet var Ridotto. I USA´s vilde vesten fandtes der ”salons”, hvor ikke blot spil og alkohol var på dagsordenen, men også de løsslupne damer.

I Danmark var man mere tilbageholdende, og man så ikke på spil med venlige øjne. Samfundet dengang havde af moralske grunde stor modvilje mod spil i alle former og udsmykninger. Religionen havde fra gammel tid lagt en moralsk dæmper på udførelsen af mindre fine pengeoperationer, og der hang et odiøst skær over alskens spil. Der kom derfor til at gå omkring 300 år før Danmark fulgte Italien i hælene med sit første kasino, men det vender vi tilbage til…

Danmarks første officielle lotteri

Danmark forsøgte sig dog med lotterier i mindre målestok. I 1719 blev der afholdt et lotteri, hvor gevinsterne var 3 gårde og andet gods på Sjælland, og i 1721 blev der afholdt et lotteri for at finansiere dige reparationer i Slesvig. Men efter mange år med økonomisk stagnation manglede den danske stat fortsat penge til at finansiere de stadigt voksende offentlige udgifter. Med lotterierne fra 1719 og 1721 i baghovedet, blev ideen til Danmarks første klasselotteri opfundet.

Danmarks første legale Klasselotteri

Klasselotteriet blev oprettet den 29. juni 1753, hvor Kong Frederik 5. efter kongelig forordning satte lotteriet i faste rammer. Lotteriet fik navnet Det Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri. Velsagtens for ikke at støde nogen, og for at undgå modvilje fra folket og fra de mere religiøse kredse, fik det dengang nyoprettede Kongelige Opfostringshus i København ”Previlegium paa engang aarligt i 20 år, at indrette et General-Lotteri mod en aarlig Afgift til Fattigvæsnet”. Det Kongelige Opfostringshus skulle desuden betale en årlig afgift til fattigvæsenet for opretholdelsen af denne bevilling. Forbindelsen til det Kongelige Opfostringshus i København viste sig at være et godt middel, hvormed man kunne distancere det nye klasselotteri fra de forkætrede hasardspil, hvis der da skulle være sarte sjæle blandt det kommende publikum. Det filantropiske formål, at penge skulle gå til Danmarks fattige børn, var medvirkende til at befri Danmarks befolkning for de sidste skrupler de end måtte have.

Forbud mod hasardspil

Magthaverne var dog allrede dengang opmærksomme på, at selvom klasselotteriet nu var en realitet, så var det stadigvæk af yderste vigtighed at holde spilledjævelen fra livet på den uskyldige befolkning. Senere samme år, nemlig den 6. oktober 1753, blev hasardspil derfor forbudt ved kongelig forordning under påskud af ”særdeles Kjærlighed og faderlig Omhu for Vore kjære og troe Undersaatter, og for at betage de Skrøbelige iblandt dem, saadan Anledning til at forøde det, de have erhvervet”.

§§ 203 og 204

De to mest omstridte paragraffer vedrørende hasardspil i Danmarks straffelov i dag blev indført i 1930, og har altså har rødder helt tilbage fra 1750´erne, nemlig §§ 203 og 204

§ 203. Den, som søger erhverv ved hasardspil eller væddemål af tilsvarende art, der ikke ifølge særlig bestemmelse er tilladt, eller ved at fremme sådant spil, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
§ 204. Den, som på offentligt sted yder husrum til eller foranstalter utilladt hasardspil, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Der hærsker i dag stadig betydelig tvivl om, hvordan disse paragraffer egentlig skal tolkes. Det står til dags dato ikke helt klart, hvornår det kan stadfæstes, at man søger erhverv ved hasardspil, og selve loven definerer ikke begrebet hasardspil.

Det er i litteraturen anført, at begrebet hasardspil omfatter spil, hvor vinding og tab i høj grad beror på tilfældet, uden at det dog kan bestrides, at den dygtige og erfarne spiller har en væsentligt større vinderchance end den ukyndige. Stephan Hurwitz, Den danske kriminalret.

Desuden

lægges der vægt på, om det pågældende spil erfaringsmæssigt i særlig grad frister uerfarne spillere til at indlade sig på spillet i håb om en tilfældig gevinst. Herudover vil det også kunne være begrundet efter omstændighederne ud over på tilfældighedsmomentet at lægge vægt på de større eller mindre muligheder, som spillet rummer for svindel fra den professionelle spillers side, og på spilleindsatsernes og gevinsternes sædvanlige størrelse og spillets dermed forbundne konsekvenser for spillerne. Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov.

Og hvad så med Poker?

I senere tid diskuteres der heftigt inden for poker miljøet, og debatten går bl.a. på, om man udelukkende kan definere poker som et spil, der afgøres af rene tilfældigheder, eller om man rent faktisk kan beskrive poker som et færdighedsspil, hvor chancen for at vinde forøges jo bedre du er til f.eks. matematik og til at lægge strategier, og føre dem ud i livet.

I Californien er poker til eksempel blevet anerkendt som færdighedsspil, og pokerkasinoer er derfor tilladt. Det er også derfor, at man skal helt til Las Vegas for at spille Black Jack eller Roulette, som stadig anses at blive afgjort udelukkende på baggrund af tilfældigheder.

Endelig blev en ny poker lov vedtaget i Danmark den 27. december 2009. Der er løbende blevet foretaget ændringer, og i dag skal personer, selskaber eller foreninger, der ønsker at afholde poker turneringer, som involverer penge, søge om tilladelse og bevilling fra Spillemyndigheden, som er en selvstændig styrelse under Skatteministeriet. Indskuddet per deltager må max. være på 300 kr. og turneringspuljen må ikke overstige 15.000 kr. Der er dog stadig sager, hvor tvivlsspørgsmålet omkring paragraf 203 og 204 ender i retten for dér at blive endevendt og afgjort.

Velkommen Nyhed

Dansk Tipstjeneste blev oprindeligt stiftet i 1948, og lancerede sit første spil i 1949. Dansk Tipstjeneste var et resultat af vedtagelsen af ”Lov om Tipning”. Senere ændredes navnet til Danske Spil. Helt frem til 1989 var tipning det eneste spil hos Danske Spil, men i takt med den teknologiske udvikling og stigende efterspørgsel, blev flere og flere spil udbudt, og i dag er Lotto så absolut det største spil.

I dag er hele 80% af Danske Spil ejet af den danske stat, og overskuddet bliver bestemt ikke drysset væk eller puttet i egen lomme. Overskuddet går til syv forskellige ministerier, dansk kultur og foreningstilbud. De resterende 20% ejes ligeligt mellem Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforbund. Det er som om historien fra det danske Klasselotteri går igen. Hvor overskuddets filantropiske formål blot dengang gik til Danmarks fattige børn, går det nu til idræt og kultur.

Gammel kupon fra Dansk Tipstjeneste

Åbningen af de første landbaserede kasinoer i Danmark

Det første landbaserede kasino i Danmark menes at være Casino Marienlyst i Helsingør. Det ligger i forbindelse med Hotel Marienlyst, som oprindeligt hed Marienlyst Kur- og Søbad, og åbnede i 1859. Hotellet blev frekventeret af Europas konger og fyrster, men blev for lille, og i 1902 blev det nuværende hotel bygget. I denne forbindelse gav den daværende kronprins af Danmark tilladelse til oprettelsen af et kasino. Dengang var det dog kun det traditionelle hestevæddeløb, der kunne spilles på, hvorimod vores italienske venner allerede havde været i gang i et par hundrede år.

De første landbaserede kasinoer i Danmark fik licens i oktober 1990 af Spillemyndigheden, og de første to til at åbne var Casino Munkebjerg, der eftersigende åbnede dørene blot 2 timer før Casino Copenhagen.

I dag findes der 6 landbaserede kasinoer, og et kasino på DFDS’ Oslo færge Pearl Seaways. For tiden er det ikke muligt at søge om tilladelse til drift af kasino, men når en af de nuværende tilladelser bliver ledig (hver tilladelse gælder 10 år), vil den blive udbudt. Spillemyndigheden har dog givet tilsagn om, at der kan åbnes to nye kasinoer i Tivoli og på DFDS´ Oslo færge Crown of Scandinavia. Adskillige forhold skal dog godkendes, før de kan åbnes.

Lovliggørelsen af Online Casino i Danmark

1. juli 2010 blev lovgrundlaget for online casino vedtaget, og udstedte tilladelser havde tidligst virkning fra den 1. januar 2011. Spillemyndigheden har en liste over tilladelsesindehavere i Danmark. Der kan søges om tilladelse hos Spillemyndigheden og ansøgningsgebyret er på 250.000 kr.

Antallet af online casino siden 2010 er vokset sig forholdsvis stort og varieret, og det er en industri der til stadighed bliver mere og mere populær i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det er et marked med et enormt potentiale hos de danske kunder.

Til eftertanke...

Danske spil har haft monopol på størstedelen af pengespil i Danmark før ovennævnte spillelov af 2010, og det kom da heller ikke som et chok, da Danmark strittede hæftigt imod da EU-Kommissionen begyndte at pille ved Danske Spils såkaldte tipsmonopol. EU-Kommissionen mente ikke, at der var hold i det danske argument om, at spilmonopolet er et middel til at bekæmpe ludomani, når nu Danske Spil selv bruger 170 millioner kroner årligt på at få danskerne til at spille mere. EU-Kommissionen mente, at det er i strid med reglerne på det indre marked, at Danske Spil stort set kan opføre sig som de vil, og samtidig ikke have nogen reel konkurrence. Danmark er desuden langt foran mange af vores andre Europæiske naboer, når det kommer til udførelsen af en reel spillelov. Det kan diskuteres, om den danske spillelov blev et udtryk for et liberalt synspuknt i et liberalt land, eller snarere var et resultat af pres fra selveste EU om at give slip på årtiers monopol under dække af den såkaldte frygt for spilledjævelen. Selv Holland, som på så mange andre områder er kendt for at være et temmelig liberalt land, forventer først at have et udkast til en spillelov i løbet af 2015. I f.eks. Tyskland, Frankrig og Portugal er online gambling stadig et forbudt område, hvor folk spiller i det skjulte, hvis de kan få adgang til de udenlandske hjemmesider.

 

Det bliver spændende at se, om Danmark engang i fremtiden, med opblomstringen af flere og flere forskellige former for online gambling, helt mister uskylden og får Las Vegas lignende tilstande, eller om vi til stadighed vælger at holder os tro til århundredes respekt for spilledjævelen i form at streng lovgivning på området.